Voorwaarden

1.Toepassing

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties, waarvan de verhuur wordt bemiddeld door Sarl Les trois C; hierna te noemen Vakantiepark Château Cazalères.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Vakantiepark Château Cazalères een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een accommodatie. Onder het begrip ‘gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Vakantiepark Château Cazalères wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in deze ook verstaan, documenten en berichten die per e-mail zijn verzonden.

2.Reserveringen

 1. Vakantiepark Château Cazalères behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een reservering te weigeren of te weigeren een reservering in behandeling te nemen.
 2. Indien Vakantiepark Château Cazalères uw reservering in behandeling neemt, zendt Vakantiepark Château Cazalères u een schriftelijke bevestiging (tevens factuur), binnen 7 werkdagen na ontvangst van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden moeten onmiddellijk medegedeeld worden aan Vakantiepark Château Cazalères.
 3. Tussen u en Vakantiepark Château Cazalères komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Vakantiepark Château Cazalères een aanbetaling heeft ontvangen.
 4. Bij het tot stand komen van de in artikel 2.3 genoemde overeenkomst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 5. De overeenkomst betreft huur van accommodaties voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. Reservering voor grote groepen

 1. Voor reserveringen door groepen kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding, de borgsom, de ligging en/of het type van de accommodaties, terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kan leiden, dat de reservering van een groep niet geaccepteerd wordt.

4. Wijziging in de overeenkomst

 1. Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, is Vakantiepark Château Cazalères niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Vakantiepark Château Cazalères om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Vakantiepark Château Cazalères uw wijzigingen accepteert, kan Vakantiepark Château Cazalères u wijzigingskosten in rekening brengen. Deze wijzigingskosten worden niet in rekening gebracht indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode of accommodatie.

5. In-de-plaatsstelling

 1. Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Vakantiepark Château Cazalères.
 2. Indien u en Vakantiepark Château Cazalères zijn overeengekomen dat u en/of één of meerdere gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Vakantiepark Château Cazalères voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie artikel 4.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten..

6. Prijzen

 1. U bent aan Vakantiepark Château Cazalères verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur) van de reservering.
 2. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering (tevens factuur)Vakantiepark Château Cazalères is verzonden.
 3. Alle huurprijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

7. Extra kosten

 1. U/de huurder bent/is naast de huurprijs (eventueel vermeerderd met verblijfsheffing), kosten van eindschoonmaak en eventuele reserveringskosten verschuldigd.

8. Betalingen.

 1. U dient een aanbetaling van 15% te doen. Betaling van het hiervoor genoemde, dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging (tevens factuur) van de reservering van Vakantiepark Château Cazalères.
 2. Het restbedrag van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van het verblijf op Vakantiepark Château Cazalères, als vermeld in de bevestiging van de reservering, te zijn ontvangen door Vakantiepark Château Cazalères.
 3. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden terstond bij reservering, dan wel indien u telefonisch reserveert, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging (tevens factuur). Als bij aankomst blijkt dat het reserveringsbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Vakantiepark Château Cazalères, dient u het (restant van het) reserveringsbedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij het uitblijven van volledige betaling conform het vorenstaande kan Vakantiepark Château Cazalères u het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Vakantiepark Château Cazalères, zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
 4. Bij reservering binnen 1 week voor aanvang van uw verblijf, dient u na overleg met ons, het gehele reserveringsbedrag bij aankomst te voldoen.
 5. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na afloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Vakantiepark Château Cazalères u schriftelijk de mogelijkheid bieden het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Vakantiepark Château Cazalères zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Vakantiepark Château Cazalères als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die in verband met uw reservering en de ontbinding ervan zijn gemaakt. Vakantiepark Château Cazalères heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
 6. Vakantiepark Château Cazalères heeft steeds het recht om vorderingen op u, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

9. Aankomst en vertrek

 1. De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst, als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken.
 2. Indien u de overeenkomst met Vakantiepark Château Cazalères voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Vakantiepark Château Cazalères daarmee akkoord gaat, is Vakantiepark Château Cazalères steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
 3. Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

10.Reglementen

 1. Teneinde het verblijf op Vakantiepark Château Cazalères voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor Vakantiepark Château Cazalères vastgestelde (gedrag)regels, vastgelegd in het Parkreglement. Dit Parkreglement vindt u onderaan de Algemene Voorwaarden.
 2. Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij het ‘inchecken’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan en mag Vakantiepark Château Cazalères de gasten niet onderbrengen.
 3. Elke accommodatie mag maximaal bewoond worden door het aantal personen dat in de officiële informatie (website, reisgidsen, etc.) voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
 4. Vakantiepark Château Cazalères behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park. Voor het plegen van dringend onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 5. Het is niet toegestaan om tenten, al dan niet bij de accommodatie, te plaatsen voor verblijf, niet overdag en niet ’s nachts.
 6. De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren, geen vuile vaat te laten staan (dus vaatwasser leeghalen), beddengoed af te halen en opgevouwen in de hal te leggen, de koelkast leeg te halen en uit te schakelen en vuilniszakken in de juiste afvalcontainer te deponeren.
 7. Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden en/of het Parkreglement opgenomen regels en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Vakantiepark Château Cazalères het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

11.Huisdieren

 1. Op het park zijn alleen honden toegestaan, geen andere huisdieren.
 2. Honden zijn alleen toegestaan in huizen waar de eigenaar toestemming heeft gegeven voor het meenemen van een hond.
 3. Honden moeten op het park aangelijnd zijn.
 4. Bij aankomst wordt bij de receptie het hondenpaspoort gevraagd waarin de laatste vlooienbehandeling moet staan genoteerd.
 5. De uitwerpselen van de hond dienen direct te worden opgeruimd, op het park en ook daar buiten. 
 6. Indien honden dusdanig overlast geven dat dit leidt tot gerechtvaardigde klachten, dan is de hond na de 3e waarschuwing niet meer welkom op het park.
 7. Honden mogen in diverse gedeelten van het Park niet komen:
 8. Het is niet toegestaan de hond mee te nemen naar andere woningen op het park dan die, welke door de eigenaar van de hond is gehuurd.
 9. Er zijn de volgende kosten aan verbonden:
  € 3,50 per dag. (seizoen 2024)

12.Breuk en vermissing

 1. De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het park, voor zover dat door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.
 2. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris/apparatuur en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Vakantiepark Château Cazalères en onmiddellijk ter plaatse worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of van een van de leden van zijn gezelschap.
 3. Bij constatering van vervreemding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

13.Annuleringskosten

 1. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.
  -Indien er meer dan 42 dagen vóór de dag van aankomst geannuleerd wordt, is 30% van de overeengekomen totale huurprijs/kosten, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur), verschuldigd.
  -Indien er minder dan 42 dagen vóór de dag van aankomst geannuleerd wordt, is 100% van de overeengekomen totale huurprijs/kosten, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur), verschuldigd.
 2. De betaling van het bepaalde onder artikel 13.1 dient uiterlijk 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Vakantiepark Château Cazalères.
 3. Indien door Vakantiepark Château Cazalères uw (deel)betaling reeds is ontvangen, worden de annuleringskosten (artikel 13.1.1) hiermee verrekend.
 4. Indien u binnen 48 uur na de overeengekomen datum van aankomst zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als annulering.14.Overmacht en wijzigingsvoorstel

 1. In het geval Vakantiepark Château Cazalères door overmacht, al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal Vakantiepark Château Cazalères u binnen 7 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (andere accommodatie, andere periode etc.)
 2. Overmacht aan de zijde van Vakantiepark Château Cazalères bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Vakantiepark Château Cazalères, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeel stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen en gebeurtenissen.
 3. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dat voor de datum van aankomst kenbaar te maken. In dat geval heeft Vakantiepark Château Cazalères het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U hebt dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Vakantiepark Château Cazalères zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

15.Opzegging

 1. Vakantiepark Château Cazalères heeft te allen tijde het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

16.Aansprakelijkheid

 1. Vakantiepark Château Cazalères aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op ons park en/of de huur/het gebruik van accommodatie van Vakantiepark Château Cazalères, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Vakantiepark Château Cazalères of (één van) haar werknemers.
 2. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
 3. Vakantiepark Château Cazalères is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 4. Vakantiepark Château Cazalères is niet aansprakelijk voor mondeling/telefonisch/schriftelijk verstrekte inlichtingen door derden, alsmede publicaties van derden.
 5. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Vakantiepark Château Cazalères ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
 6. U vrijwaart Vakantiepark Château Cazalères voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
 7. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, die u verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

17.Foto’s in publicitaire uitingen

 1. Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen op het park bevindt, hetzij een dagbezoeker, al dan niet toevallig op een foto staat die genomen werd voor afbeelding in een publicatie van Vakantiepark Château Cazalères, wordt diens instemming met het gebruik van de foto in de publicatie vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto herkenbaar is.

18.Klachten

 1. Ondanks de zorg en de inspanning van Vakantiepark Château Cazalères kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de receptie van Vakantiepark Château Cazalères te melden, teneinde Vakantiepark Château Cazalères in de gelegenheid te stellen de klacht op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit Vakantiepark Château Cazalères de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Vakantiepark Château Cazalères., t.a.v. de directie, 09350 Daumazan-sur-Arize, Frankrijk. De klacht zal dan nogmaals met de grootste zorg worden behandeld.

19.Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen u en Vakantiepark Château Cazalères is uitsluitend het Franse recht van toepassing.

20.Reisdocumenten

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Vakantiepark Château Cazalères aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21.Algemeen

 1. Kennelijke druk- en zetfouten verbinden Vakantiepark Château Cazalères niet. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op het actuele prijzenoverzicht.
 3. Uw contractpartij is Vakantiepark Château Cazalères, 09350 Daumazan-sur-Arize, Frankrijk. Correspondentie kunt u richten aan dit adres.
 4. Vakantiepark Château Cazalères is het officiële beheer- en verhuurbureau van Villapark Résidence Château Cazalères.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct gedaan bij Vakantiepark Château Cazalères. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.
 6. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens door ons, niet door derden, worden gebruikt om gerichte informatie te geven en aanbiedingen te doen met betrekking tot onze producten en diensten.